Statut

/Statut

Statut Fundacji Inicjatyw Akademickich

(tekst jednolity uwzględniający zmiany z dnia 14 listopada 2016 r.)

Przepisy ogólne

§ 1.

Statut określa zakres, zasady i formy działalności Fundacji Inicjatyw Akademickich, ustanowionej aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Renata Greszta, Joanna Barańska-Pastuszko notariusze s.c. w Lublinie, dnia 20 maja 2016 r., repertorium A nr 4626/2016 (zwanej dalej Fundacją).

§ 2.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. 2016, poz. 40) i niniejszego statutu.

§ 3.

1. Fundacja działa pod nazwą: „Fundacja Inicjatyw Akademickich”.
2. W zakresie wykonywanej przez Fundację działalności gospodarczej nazwa, o której mowa w ust. 1 jest jej firmą.
3. Fundacja może posługiwać się skrótem: „FIA”.
4. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy, o której mowa w ust. 1.

§ 4.

1. Siedzibą Fundacji jest Lublin.
2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.

Cele Fundacji

§ 6.

1. Celem Fundacji jest wspieranie aktywności społecznej, edukacyjnej i badawczej w środowisku akademickim.
2. Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1) wspieranie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego;
2) prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej;
3) prowadzenie działalności wydawniczej;
4) działania na rzecz podnoszenia kompetencji zawodowych kadry akademickiej;
5) wspieranie rozwoju techniki i innowacji w praktyce gospodarczej;
6) realizację zadań z zakresu kultury i sztuki;
7) wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu akademickiego;
8) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy;
9) działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
10) promocję i organizację wolontariatu studenckiego;
11) integrację środowisk akademickich i szkolnych;
12) publiczne wypowiadanie opinii w ważnych sprawach społecznych, w szczególności dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego;
13) upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspierające rozwój demokracji;
14) rozwijanie i umacnianie postaw ukierunkowanych na tworzenie społeczeństwa obywatelskiego;
15) działalność na rzecz integracji europejskiej, rozwijanie współpracy między społeczeństwami różnych państw oraz promocję Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą.

3. Fundacja może współdziałać oraz wspierać działalność innych instytucji, organizacji i osób dla osiągania własnego celu statutowego.
4. Fundacja może realizować swój cel statutowy poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne o celach statutowych zbieżnych z celem Fundacji.
5. Fundacja może inicjować postępowania i przystępować do postępowań toczących się przed organami sprawiedliwości oraz organami administracyjnymi w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

Majątek Fundacji

§ 7.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz mienie nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
1) działalności statutowej;
2) prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;
3) dotacji;
4) subwencji;
5) darowizn;
6) spadków;
7) zapisów;
8) zbiórek;
9) wpływów z majątku Fundacji.

Działalność gospodarcza

§ 8.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) działalności wspomagającej edukację (85.60.Z PKD);
2) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (85.59.B PKD);
3) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z PKD);
4) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej gdzie indziej niesklasyfikowanej (74.90.Z PKD);
5) działalności prawniczej (69.10.Z PKD);
6) działalności firm centralnych (head offices), doradztwa związanego z zarządzaniem (70.10.Z PKD);
7) stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (70.21.Z PKD);
8) działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD);
9) pozostałej działalności usługowej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej (96.09.Z PKD).

Organy Fundacji

§ 9.

Organami Fundacji są:
1) Zarząd;
2) Rada;
3) Rada Programowa.

Zarząd

§ 10.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Fundacji.

§ 11.

1. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów (zwanych dalej członkami Zarządu).
2. Członków Zarządu powołuje Rada.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
4. Objęcie funkcji członka Zarządu następuje po wyrażeniu zgody przez osobę powołaną do jej pełnienia.
5. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą:
1) rezygnacji;
2) odwołania;

3) śmierci.
6. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę w przypadku:
1) trwającej ponad 6 miesięcy przeszkody w wykonywaniu obowiązków;
2) rażącego lub powtarzającego się niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień;
3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
7. Zgoda, o której mowa w ust. 4 oraz rezygnacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1 wymagają formy pisemnej.

§ 12.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
2. Każdy członek Zarządu może samodzielnie podejmować czynności w sprawach nieprzekraczających zakresu zwykłego zarządu.
3. Jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłego zarządu lub jeżeli którykolwiek z członków Zarządu sprzeciwi się czynności podejmowanej w sprawie, o której mowa w ust. 2, podjęcie czynności wymaga zgody Zarządu.

§ 13.

1. W sprawach, o których mowa w § 12 ust. 3 Zarząd podejmuje uchwały.
2. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu.
3. Posiedzenie zwołuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów zawiadamiając wszystkich członków Zarządu o jego miejscu, czasie i przedmiocie.
4. Przebiegiem posiedzenia kieruje Prezes lub wskazany przez niego Wiceprezes.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
6. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu biorący udział w głosowaniu.

§ 14.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Fundację.
2. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Fundacji dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Fundacji.
3. Fundacja może ustanowić pełnomocnika.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu lub pełnomocnika.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji w sprawach związanych z zaciągnięciem zobowiązań w wysokości przekraczającej dwukrotność funduszu założycielskiego Fundacji, o którym mowa w § 7 ust. 1, wymagane jest współdziałanie przynajmniej dwóch członków Zarządu lub przynajmniej jednego członka Zarządu i pełnomocnika.
6. Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub pełnomocnika.
7. W czynnościach między Fundacją, a członkiem Zarządu, Fundację reprezentują pozostali członkowie Zarządu lub pełnomocnik z uwzględnieniem ust. 2–4.

Rada

§ 15.

Rada jest organem stanowiącym, opiniodawczym i kontrolnym Fundacji.

§ 16.

1. Rada składa się z co najmniej sześciu członków.
2. Członków Rady powołuje Rada na wniosek Zarządu.
3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i członkiem Rady.
4. Objęcie funkcji członka Rady następuje po wyrażeniu zgody przez osobę powołaną do jej pełnienia.
5. Mandat członka Rady wygasa z chwilą:
1) rezygnacji;
2) odwołania;
3) śmierci.
6. Członka Rady odwołuje Rada na wniosek Zarządu.
7. Członek Rady nie może brać udziału w głosowaniu w sprawie jego odwołania.
8. Zgoda, o której mowa w ust. 4 oraz rezygnacja, o której mowa w ust. 5 pkt 1 wymagają formy pisemnej.

§ 17.

1. Członkowie Rady powołują spośród siebie Przewodniczącego Rady.
2. Objęcie funkcji Przewodniczącego Rady następuje po wyrażeniu zgody przez osobę powołaną do jej pełnienia.

3. Mandat Przewodniczącego Rady wygasa z chwilą:
1) rezygnacji;
2) odwołania;
3) wygaśnięcia jego mandatu członka Rady.
4. Przewodniczącego Rady odwołuje Rada na wniosek Zarządu.
5. Przewodniczący Rady nie może brać udziału w głosowaniu w sprawie jego odwołania.
6. Zgoda, o której mowa w ust. 2 oraz rezygnacja, o której mowa w ust. 3 pkt 1 wymagają formy pisemnej.

§ 18.

Do zadań Rady należy:
1) nadzór nad działalnością Fundacji i wydawanie zaleceń we wszystkich sprawach związanych z działalnością Fundacji;
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;
3) powoływanie i odwoływanie członków Rady;
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
5) opiniowanie kandydatów na członków Rady Programowej;
6) dokonywanie zmian w statucie Fundacji;
7) opiniowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
8) opiniowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§ 19.

1. W sprawach, o których mowa w § 17 i § 18 Rada podejmuje uchwały.
2. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu.
3. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady, zawiadamiając wszystkich członków Rady, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia o jego miejscu, czasie i przedmiocie.
4. Przebiegiem posiedzenia kieruje Przewodniczący Rady.
5. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
6. Uchwały Rady podpisują wszyscy członkowie Rady biorący udział w głosowaniu.

§ 20.

1. Rada ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z działalnością Fundacji.
2. Rada ma prawo żądać od członków Zarządu przedstawienia wszelkich informacji związanych z działalnością Fundacji.

Rada Programowa

§ 21.

1. Rada Programowa jest organem doradczym Fundacji.
2. Członkami Rady Programowej są osoby, które zostały zaproszone przez Fundację i wyraziły zgodę na pełnienie obowiązków członka Rady Programowej.
3. Zaproszenie, o którym mowa w ust. 2, wymaga pozytywnego zaopiniowania przez Radę.
4. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z chwilą:
1) rezygnacji;
2) odwołania;
3) śmierci.
5. Członek Rady Programowej może być odwołany przez Radę na wniosek Zarządu w przypadku:
1) zachowania niegodnego członka Rady Programowej;
2) podjęcia działalności sprzecznej interesami Fundacji.
6. Zgoda, o której mowa w ust. 2 oraz rezygnacja, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymagają formy pisemnej.

§ 22.

1. Do zakresu działania Rady Programowej należy opiniowanie wszystkich spraw przedstawionych jej przez Zarząd lub Radę.
2. Zarząd i Rada mogą przedstawić sprawę do zaopiniowania tylko niektórym członkom Rady Programowej, z uwzględnieniem ich wiedzy i doświadczenia.

§ 23.

1. W sprawach, o których mowa w § 22 ust. 1 Rada Programowa podejmuje uchwały.
2. Rada Programowa może podejmować uchwały:
1) na posiedzeniu;
2) bez wyznaczenia posiedzenia.

3. Posiedzenie Rady Programowej, zwołuje Przewodniczący Rady, zawiadamiając wszystkich członków Rady Programowej co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia o jego miejscu, czasie i przedmiocie.
4. Posiedzeniem Rady Programowej kieruje Przewodniczący Rady.
5. Przewodniczący Rady, który nie jest członkiem Rady Programowej nie ma prawa głosu przy podejmowaniu uchwał przez Radę Programową.
6. Rada Programowa może podjąć uchwałę w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Programowej zostaną powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o treści projektu uchwały.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 członkowie Rady Programowej przedstawiają swoje stanowisko Przewodniczącemu Rady, przy czym nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady terminie lub odmowa jego przedstawienia traktowane są jako wstrzymanie się od głosu.
8. Z czynności, o których mowa w ust. 6 i 7 Przewodniczący Rady sporządza protokół.
9. Rada Programowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
10. Uchwały Rady Programowej podpisuje Przewodniczący Rady.

Połączenie Fundacji z inną fundacją

§ 24.

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach.
2. Decyzja o połączeniu, o którym mowa w ust. 1 wymaga pozytywnej opinii Rady.

Likwidacja Fundacji

§ 25.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania jej środków finansowych na prowadzenie dalszej działalności.
2. Decyzja o likwidacji Fundacji wymaga pozytywnej opinii Rady.
3. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazywane są decyzją likwidatorów na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbieżnych celach.

Zmiana statutu

§ 26.

Zmiany statutu Fundacji dokonuje Rada na wniosek Zarządu.

Przepisy końcowe

§ 27.

1. Członków pierwszego Zarządu, z jednoczesnym wskazaniem Prezesa i Wiceprezesów, powołują Fundatorzy.
2. Członków pierwszej Rady, z jednoczesnym wskazaniem jej Przewodniczącego, powołują Fundatorzy.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 Fundatorzy podejmują uchwały.
4. Uchwały, o których mowa w ust. 3 podejmowane są jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
5. Uchwały, o których mowa w ust. 3 podpisują wszyscy Fundatorzy.
6. Objęcie funkcji, o których mowa w ust. 1 i 2 następuje po wyrażeniu zgody przez osoby powołane do ich pełnienia.
7. Zgoda, o której mowa w ust. 5 wymaga formy pisemnej.

§ 28.

Statut zaczyna obowiązywać z chwilą zatwierdzenia.