Standardy działania

/Standardy działania

Standardy działania Fundacji Inicjatyw Akademickich

Standard I:

FIA działa w sposób odpowiedzialny i jawny, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

Standard II:

FIA rzetelnie realizuje swoją misję w oparciu o odpowiednio wyznaczone cele strategiczne, które poddawane są okresowej ewaluacji i w razie potrzeby aktualizowane.

Standard III:

FIA dokonuje wyboru obszarów wsparcia, na podstawie dogłębnej analizy zidentyfikowanych potrzeb społecznych oraz odpowiednio do swoich zasobów i kompetencji, a także z uwzględnieniem zaangażowania innych podmiotów.

Standard IV:

FIA za cel stawia sobie zrównoważony rozwój oraz usamodzielnianie beneficjentów w rozwiązywaniu problemów własnych lub zidentyfikowanych w ich otoczeniu, a jej relacje z beneficjentami oparte są na zasadach równości szans, otwartości, zaufania i uczciwości.

Standard V:

FIA prowadzi swoją działalność, kierując się przyjętą polityką i procedurami wsparcia, przeciwdziałając możliwym konfliktom interesów oraz zapewniając bezstronność decyzji o przyznaniu wsparcia.

Standard VI:

FIA prowadzi działalność biznesową w oparciu o zaufanie i partnerstwo, zgodnie z zasadami wolnej konkurencji, etyki i fair play.

Standard VII:

Ubiegając się o środki na finansowanie swojej działalności, FIA uwzględnia ich legalność, ryzyko wystąpienia konfliktu interesów, wartości, na których opiera swoją misję, a także okoliczności, które mogą rzutować na jej wizerunek i wizerunek fundatorów.

Standard VIII:

FIA rzetelnie i efektywnie zarządza finansami, a informacje o swoich przychodach i kosztach podaje w czytelny sposób do wiadomości publicznej.

Standard IX:

FIA nie wspiera działalności biznesowej swoich fundatorów.

Standard X:

Głównymi kryteriami powoływania członków zarządu oraz organu nadzoru FIA są ich kompetencje, a także niebudząca zastrzeżeń postawa etyczna, gwarantujące profesjonalne zarządzanie i zgodny z misją rozwój działalności fundacji.

Standard XI:

FIA dba o rozwój kompetencji swoich pracowników i wolontariuszy, docenia ich zaangażowanie oraz uznaje ich osiągnięcia.

Standard XII:

FIA stara się integrować wokół wspieranych przez siebie idei różne podmioty i środowiska, dbając przy tym o przejrzyste, oparte na dialogu oraz zrozumieniu wzajemnych potrzeb i obowiązków relacje z otoczeniem.

Standard XIII:

FIA systematycznie dokonuje ewaluacji i doskonali własne działania.