Fundacja

/Fundacja

FIA

Fundacja

Fundacja Inicjatyw Akademickich jest niezależną organizacją działającą na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego. Fundacja powstała z inicjatywy osób związanych zawodowo ze środowiskiem akademickim, które dostrzegają zarówno potencjał polskich uczelni, ich pracowników i studentów, jak i bariery, które ograniczają możliwość jego pełnego wykorzystania. Fundacja stawia sobie za cel przełamywanie tych barier poprzez inspirowanie i wspieranie aktywności społecznej, edukacyjnej i badawczej w środowisku akademickim.

Rozumiejąc jakie znaczenie dla rozwoju silnego i innowacyjnego szkolnictwa wyższego ma współpraca całego środowiska, ale też zaangażowanie pojedynczych osób, Fundacja chce inicjować współpracę różnych podmiotów i ośrodków, ale wspiera też indywidualne projekty, które mogą przyczynić się do realizacji tej idei.

Dążąc do realizacji swoich celów Fundacja uwzględnia potrzebę pełnego poszanowania odrębności oraz praw i wolności jednostki. W swojej działalności Fundacja popiera postawy ukierunkowane na rozwój i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz współpracy między społeczeństwami różnych państw.

Ambicją Fundacji jest uczestniczyć z silnym głosem w dyskusji o kształcie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.